Отглеждането на овце е специфична дейност изискваща познаване на физиологията и породните особености на този вид животни.За да бъде ефективно производството е необходимо фермерът да избере породата, която ще отглежда, като отчете нейните особености и генетични заложби, да направи избор на мястото за изграждане на ферма и не на последно място да гарантира целогодишно изхранване на животните.Правилното решаване на горепосочените изисквания е предпоставка за рентабилно, с ниска себестойност, овцевъдство.

Изборът на място за изграждане на ферма е основният и първи въпрос , кйто всеки земеделски стопанин следва да реши.Най-подходящи са местата извън населените места, в близост до постоянно затревени площи,снабдени с питейна вода, включително и от собствени водоизточници.Задължителен елемент при огледа на мястото за новата ферма е да се отчете наклонът на терена, както и отстоянието на бъдещия обект от естествени водоеми (реки, езера и т.н. във връзка с с опазването им от замърсяване от земеделски източници) и други животновъдни обекти.Разстоянието между две ферми за отглеждане на дребни преживни животни (овце и кози) трябва да бъде не по-малко от 15 метра измерено между сградите за отглеждане на животните.Когато в близост до новия обект има смесена ферма, овцефермата трябва да се изгради на разстояние най-малко 100м. Това разстояние се измерва между оградите и животновъдните обекти.

Отглеждането на овцете в нашатата страна е оборно-пасищноВ зависимост от района, в който е ситуирана фермата и сезона се прилагат две подсистеми : зимно-оборно и лятно-пасищно отглеждане.Обикновенно оборният период продължава от 160 до 180 дни, а пасищният – от 180 до 205 дни.

При оборното отглеждане на овцете могат да се използват закрити, открити и полуоткрити сгради.Типът сграда , както и изборът на технология на отглеждане зависи от породните особености, природоклиматичните условия и не на последно място от визията на фермера за бъдещо развитие и неговите финансови възможности.При този избор следва да се обърне внимание на :

1, работната ръка – собствена (членове от семейството) или наемна,

2, обезпечеността с фуражи и постоянно затревени площи (пасища),

3, механизацията на производствения процес – хранене , доене, почистване.

Относно почистването на сградите задължително е да се обмисли вида на торохранилището и неговото разположение.Събирането, съхраняването и в последствие изнасянето на торовата маса е задължително изискване , което фермата трябва да спазва.Размерът на торохранилището зависи и се определя от вида животни, техния брой, както и от изизскването за съхранение на торовата маса (течна и твърда фракция) в продължение на 4 – 6 месеца.

При проектиране и изграждане на съораженията за съхранение на оборски тор е задължително:

1, наличие на торова площадка с непропусклива основа, която не позволява изтичане на течната фракция

2, при отглеждане на повече от 5 животински единици, стопанството трябва да разполага с отделни съоражения за съйранение на различните фракции оборски тор ( твърд и течен)

3, съораженията за съхранение на отделните фракции тор да са с воводъстойчив под и стени, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците.

4, покритието на съораженията за съхранение на тора да бъде непропускливо

Въпросът за наличието и правилната експлоатация на пасището е изключително важен и актуален.Отчитайки потребностите на овцете, вида на пасището (естествен или изкуствен тревостой) , неговата продуктивност, както и климатичните условия е необходимо то да се парцелира.Така се предвижда и резервен парцел, който се използва при екстремни случаи.На всеки парцел овцете престояват определен брой дни,като се спазва принципа на ротация и се гарантира правилно изпасване и почивка на всеки отделен парцел.