Проект "Жива Вода"

Причините за изпълнението на проекта са сериозните отклонения при преработката на овче и козе мляко с включването на внесени от други страни сухо и кондензирано мляко, растителни мазнини и други имитиращи суровини. Съществен недостатък е смесването на млека, добити при различни технологични условия на отглеждане на овце и кози. Нарушените и силно променени вкусови качества на млечните продукти се дължат както на включените имитиращи суровини, така и на недостатъчното време за зреене на преработените продукти.

Друг основен проблем, обхванат от проекта, е сериозните отклонения, които се допускат при поенето на животните, често със замърсения твърди, варовити и с повишена киселинност води.

Пречките са свързани с лошо организираното изкупуване на суровото мляко поради голямата разпокъсаност на фермите, недостатъчната хладилна техника за съхраняване на млякото и транспортиране до преработвателите, смесването на млека от различни по начини на отглеждане ферми, вкарването на странични продукти в процеса на преработката.

Именно на тези проблеми ще се търси решение чрез настоящия проект. Тяхното решаване ще допринесе за създаването на качествени и здравословни продукти, за които определено има засилващо се търсене на пазара, особено с оглед на извънредната ситуация през последната година, свързана с разпространението на COVID-19. Хората все повече обръщат внимание на качеството, произхода и безопасността на храната, която консумират. Научно-лабораторните изследванията и съпоставката на различни млечни продукти по проекта ще извлекат нужните изводи, за да убедят заинтересованите страни в ползите от консумацията на тези продукти.

Проектът си поставя следните цели

Реализиране на генетичния потенциал на животните чрез предоставяне на качествена храна и вода на животните;

Стимулиране на овцевъдния и козевъдния бизнес;

Да се докаже чрез изследване на група показатели, че:

На първо място, животните, поени с „жива вода“ са по-здрави и устойчиви на заболявания, дават повече и с по-добри характеристики и свойства продукция;

Млечните продукти, произведени от животни, поени с „жива вода“ имат по-добри характеристики, по-добри органолептични качества, сравнени с продуктите от конвенционално поени животни, както и с продуктите в магазинната мрежа;

Разработване на стандарти за млечни продукти от овче и козе мляко от животни, отглеждани при пасищно-оборни условия и поени с „жива вода“.