Проект "Жива Вода"

                                

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОКА)
в партньорство с

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
и

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ЖИВА ВОДА

Проектът „Изследване влиянието на активираната вода върху дребните преживни животни и върху свойствата и състава на млечните продукти“ с наименование „Жива вода“ е подкрепен по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Настоящият проект е предложен от НОКА и разработен от оперативна група, учредена като дружество по ЗЗД в съответствие с изискванията на подмярка 16.1 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Участници в проекта и съответно членове на оперативната група са Тракийски университет – гр. Стара Загора и 10 регистрирани земеделски стопани.

Проектът е с одобрен бюджет от 370 316.06 лева и ще бъде изпълнен в рамките на 30 месеца.

Основната цел на проекта „Жива вода“ е да способства максимално за реализиране на генетичния потенциал на животните, чрез предоставяне на качествена вода и храна, което ще доведе до стимулиране на овцевъдния и козевъдния бизнес. В проекта е заложено решението на един основен проблем, а именно – сериозните отклонения, които се допускат при поенето на животните, често със замърсения твърди, варовити и с повишена киселинност води. Чрез изследване ще се докаже, че животните, поени с „жива вода“ са по-здрави и устойчиви на заболявания, дават повече и с по-добри характеристики и свойства продукция, а млечните продукти, произведени от такива животни  имат по-добри характеристики и по-добри органолептични качества, сравнени с продуктите от конвенционално поени животни, както и с продуктите в магазинната мрежа.

Целите на проекта ще се постигнат чрез въвеждане на система за активиране на водата посредством два основни иновативни елемента – въвеждане на активираната вода при поенето на дребни преживни животни и разработването на стандарти за производство на млечни продукти – овче и козе кисело мляко, бяло саламуреното сирене и кашкавал, получени само при условията на пасищно отглеждане на овце и кози, поени с алкализирана „Жива вода” и без добавка на странични елементи и суровини.

В проекта се предвижда участието на учени с различни познания и задължения, в т.ч. специалист по водата, отговорен за активиране на питейната вода, специалисти-физиолози, които ще изследват влиянието върху животните на въведения нов метод на поене и специалисти по млякото и млечните продукти, които ще изследват в лабораторията на Тракийския университет отражението на нововъведението във фермите върху млякото и млечните продукти, получени от участващите по проекта животни.

Всички участващи в проекта фермери отглеждат пасищно-оборно животните си, което е хуманно отношение към тях. Изключително важно значение за правилното храносмилане и нормалното протичане на физиологичните процеси има водата, с която се поят животните. Продуктите, произведени от пасищно отглеждани животни с приложена активирана вода, съгласно стандартите, които ще бъдат разработени по проекта, ще насърчат по-доброто организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти поради новата ниша, която съществува на пазара.

Проектът е насочен към земеделски стопани, отглеждащи овце и кози, в т.ч. и такива, произвеждащи преработени млечни продукти от сурово мляко собствено производство. Съществени ще са ползите и за преработватели на млечни продукти, потребителите на качествени, здравословни и безопасни млечни храни, както и за представителите на науката, чрез  популяризиране на резултатите от извършените експериментални и научноизследователски дейности по проекта.

Причините за изпълнението на проекта са сериозните отклонения при преработката на овче и козе мляко с включването на внесени от други страни сухо и кондензирано мляко, растителни мазнини и други имитиращи суровини. Съществен недостатък е смесването на млека, добити при различни технологични условия на отглеждане на овце и кози.

На тези проблеми ще се търси решение чрез проекта „Жива вода“. Тяхното решаване ще допринесе за създаването на качествени и здравословни продукти, за които определено има засилващо се търсене на пазара. Хората все повече обръщат внимание на качеството, произхода и безопасността на храната, която консумират. Научно-лабораторните изследванията и съпоставката на различни млечни продукти по проекта ще извлекат нужните изводи, за да убедят заинтересованите страни в ползите от консумацията на тези продукти, което ще доведе до подобряване на икономическите резултати на фермерите и увеличаването на пазарното им участие.