Проект "Жива Вода"

NOKA_Logo

НОКА - ИНИЦИАТОР НА ИДЕЯТА

Участници в проекта

10 регистрирани земеделски стопани,  осъществяващи дейност в областта на овцевъдството и козевъдството, които ще участват в разработването на идеята  на новите стандарти – да са за млечни продукти само от българско мляко, получено от използване на тревни фуражи чрез пашуване през пасищния сезон и ливадно сено през оборния период, поени с активирана вода, без допълнителни примеси и съставки. Стандартите ще благоприятстват унифициране на производството на тези продукти и ще гарантират качество и безопасност на получените готови продукти.

Тракийски Университет Стара Загора

Тракийски Университет Стара Загора

Тракийски университет заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор.  Висшето училище е в процедура за получаване на европейска акредитация за Ветеринарномедицински факултет.

Тракийският университет участва със следния екип от учени.

  1. Професор Д-р Николина Найденова – специалист по мляко и млечни продукти
  2. Пламен Петков – специалист по мляко и млечни продукти
  3. Професор Веселин Радев – физиолог
  4. Доц. Тодор Славов – физиолог
NOKA_Logo

Професор Игнат Игнатов

* Професор Игнат Игнатов от Научносизледователски център по медицинска биофизика се включва в проекта, като част от екипа на водещия партньор НОКА ще участва, като Физик и Биофизик , специалист по активиране на водата.

nicmb

НИЦМБ 

НИЦМБ извършва изследвания и проекти в следните направления – структура на водата, нанотехнологии, изследване на хранителни добавки, тестване на апаратура за вода, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен разряд, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета, биотехнологии, шунгит, зеолит. Осъществява международни проекти с Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Русия, САЩ, Чили, Румъния, Япония.